Statut Sindicat

ART. 1
(1) Sindicatul Național COLUMNA este o organizatie cu personalitate juridică de sine stătătoare, care funcționează în temeiul prezentului statut, a Legii nr. 62/2011 privind Dialogul social, precum și al înscrierii în Registrul special al Judecatoriei Sectorului 1 și a Sentinței judecătorești de înfiintare.
(2) Sediul Sindicatului Național COLUMNA este stabilit în Municipiul București, Str. Vespasian nr. 39, Bloc A, Sc. 1, Etaj Parter, Apartament 1, Sector 1.
(3) Sindicatul poate să-şi stabilească şi sedii secundare, prin hotărâre a Biroului Executiv, fără a mai fi necesară o modificare a statutului în acest sens, modificările necesare în registrul special al organizaţiilor sindicale urmând a se face în baza hotărârii Biroului Executiv al sindicatului.

ART. 2
Sindicatul Național COLUMNA este o organizație liberă, independentă care reunește în baza liberului consimțământ și fără nicio îngrădire salariați (funcționari publici și personal contractual) din cadrul instituțiilor publice centrale și locale, unităților de asistență socială, sau a entităților juridice înființate în subordinea / structura instituțiilor publice, indiferent de profesie și fără deosebire de naționalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.

ART. 3
Sindicatul Național COLUMNA garantează și apără drepturile sindicale, libertatea de opinie a tuturor membrilor de sindicat, prevăzute de legislația națională și/sau europeană, pactele, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, precum și în Acordurile de muncă și Contractele colective de muncă având drept scop:
a) Promovarea și apărarea demnității, a drepturilor și intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor săi;
b) Negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, cât și a acordurilor de muncă la nivel de unitate;
c) Participarea la elaborarea și avizarea Regulamentelor de Ordine Interioară;
d) Promovarea drepturilor salariaților referitoare la salariu, condiții de muncă, timp de muncă și odihnă, stabilitate în munca;
e) Participarea la elaborarea planurilor anuale de formare profesională;
f) Participarea la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale membrilor săi;
g) Apărarea în fața conducerii instituției, a altor autorități publice, a instanțelor judecătorești, a organelor de jurisdicție, a drepturilor membrilor săi ce decurg din legislația muncii, contracte individuale de muncă, contract colectiv de muncă, prin apărători proprii sau aleși;
h) Întreprinderea oricărei acțiuni prevăzute de lege, formularea de acțiuni în justiție în numele membrilor săi.

ART. 4
(1) Calitatea de membru a Sindicatului Național COLUMNA se dobândește prin libera adeziune a oricărui salariat din cadrul instituțiilor publice centrale și locale, unităților de asistență socială, sau a entităților juridice înființate în subordinea / structura instituțiilor publice.
(2) Persoana salariată care dorește să devină membru de sindicat va completa o adeziune și va declara că este de acord cu prevederile prezentului statut și totodată cu plata cotizației în cuantum de 1% din salariul net.

ART. 5
(1) Retragerea din sindicat se face pe baza unei cereri adresată președintelui, cerere ce nu trebuie motivată.
(2) Retragerea din sindicat a unui membru din structura de conducere a sindicatului, atrage după sine și pierderea funcției în care a fost aleasă acea persoană.

ART. 6
Excluderea din sindicat se face la propunerea motivată a președintelui și/sau a membrilor Biroului Executiv, pentru motive grave imputate membrului de sindicat, în special pentru atitudini care prejudiciază imaginea sindicatului, acțiuni realizate pe cont propriu în numele sindicatului, acțiuni prin care se încearcă destabilizarea sindicatului. Hotărârea de excludere se ia de către membrii Biroului Executiv cu majoritate simplă.

ART. 7
Contestațiile împotriva deciziei Biroului Executiv se pot face în termen de 30 de zile, adresate Comitetului Sindical.

ART. 8
Membrii de sindicat care au fost excluși sau care s-au retras din sindicat nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizație, a sumelor de bani sau a lucrurilor donate organizației sindicale.

ART. 9
Membrii Sindicatului Național COLUMNA au atât drepturi cât și obligații pe care urmează să le respecte, astfel după cum urmează:

1) DREPTURILE MEMBRILOR DE SINDICAT:
a) De a fi apărați în fața conducerii instituției în cazul în care aceștia încalcă drepturile prevăzute în legislația muncii, prevederile statutului, ale acordului de muncă și ale raporturile de serviciu individuale, ale contractului individual și colectiv de muncă;
b) De a beneficia de salarii corespunzătoare muncii depuse, în conformitate cu pregătirea profesională și forma de încadrare în muncă;
c) De a recurge la petiții și reclamații privind conducătorii locurilor de muncă, salarizarea, încadrarea în muncă, normarea muncii, nerespectarea acordului de muncă, a prevederilor sociale, acordarea sporurilor salariale, igiena și siguranța în muncă;
d) De a avea liberă inițiativă în formularea unor propuneri privind îmbunătățirea organizării muncii, protecției muncii și activității sindicale;
e) De a fi informat și de a participa la orice acțiune sindicală;
f) De a-și păstra vechimea în sindicat pe perioada studiilor, a creșterii copiilor, a satisfacerii serviciului militar, a detașărilor, a incapacității temporare de muncă;
g) De a primi recompense, în limita fondurilor disponibile, conform statutului;
h) De a solicita și de a primi ajutoare materiale conform statutului;
i) De a beneficia de asistență juridică gratuită privind relațiile de muncă.

2) OBLIGAȚIILE MEMBRILOR DE SINDICAT:
a) De a plăti lunar cotizația stabilită de către Adunarea Generală;
b) De a răspunde solicitărilor Biroului Executiv;
c) De a respecta și de a se achita de îndatoririle și sarcinile de serviciu;
d) De a aduce la cunoștința Biroului Executiv în scris, orice încălcare de către conducerea instituției, a drepturilor ce decurg din legislația muncii, contractele individuale și colective de muncă sau orice refuz nejustificat de a respecta prevederile acestora;
e) De a nu denigra și de a nu aduce prejudicii morale sau materiale sindicatului sau membrilor săi.

ART. 10
(1) Organele de conducere ale sindicatului sunt alese pentru o perioadă de 4 ani.
(2) Organele de conducere sunt:
– Adunarea Generală;
– Comitetul Sindical;
– Biroul Executiv;
– Președintele.
(3) Adunarea generală poate fi ordinară și extraordinară.

ART. 10¹
PREȘEDINTELE DE ONOARE:

(1) Președintele de onoare este dl. Ilie NICORESCU.
(2) Pe lângă organele de conducere indicate la art. 10 alin. 2, Adunarea Generală Ordinară, în baza propunerii făcute de președintele sindicatului, alege un președinte de onoare.
(3) Președintele de onoare nu are drept de vot.
(4) Președintele de onoare poate participa în calitate de invitat la ședințele Biroului Executiv, ale Comitetului Sindical și ale Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare. În cadrul acestor ședinte, președintele de Onoare are dreptul de a lua cuvântul asupra problemelor cuprinse pe ordinea de zi.

ART. 11
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
 are următoarele atribuții:
a) Este organul superior de conducere al sindicatului;
b) Alege prin vot secret membrii Biroul Executiv al sindicatului și Președintele de onoare;
c) Adoptă programul general de activitate;
d) Este statutară în prezența a 50%+1 din numărul delegaților desemnați de Biroul Executiv;
e) În caz de neîntrunire a cvorumului statutar pentru desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale, va fi convocată o nouă Adunare Generală în termen de maxim 1 oră. La a doua convocare, Adunarea Generală este legal constituită indiferent de numărul de membri prezenţi;
f) Adoptă hotărâri cu 50%+1 din numărul celor prezenți; Un delegat poate candida la o singură funcție în cadrul Biroului Executiv; Sunt aleși candidații care au întrunit 50% + 1 vot din totalul voturilor exprimate.

ART. 12
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ:
(1) Se convoacă în cazuri deosebite, la cererea a 50%+1 din membrii de sindicat, sau a Biroului executiv.
(2) Are următoarele atribuții:
a) De modificare de urgență a statutului sindicatului;
b) Este statutară în prezența a 50%+1 din numărul delegaților;
c) Adoptă hotărâri cu o majoritate de 50%+1 din numărul celor prezenți;
d) Aprobă excluderea membrilor Biroului Executiv la propunerea a 50%+1 din numărul membrilor Biroului Executiv.

ART. 13
COMITETUL SINDICAL are următoarele atribuții:
a) Este format din membrii Biroul Executiv și din reprezentanții sindicali;
b) Norma de reprezentare în cadrul Comitetului sindical se stabilește de către Biroul executiv al sindicatului, înainte de fiecare ședință, în funcție de următoarele criterii: locul desfășurării ședinței, starea pandemică, sau numărul reprezentanților sindicali din fiecare instituție în parte;
c) Reprezentanții sindicali sunt propuși și revocați de Biroul Executiv, în funcție de implicarea și rezultatele acestora, raportat la activitatea sindicală depusă;
d) Comitetul sindical este statutar în prezența a 50%+1 din numărul membrilor;
e) Lucrează în ședințe semestriale sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Executiv sau a Președintelui și totodată adoptă hotărâri cu votul a 50%+1 din numărul membrilor prezenți;
f) Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Sindicatului, la propunerea membrilor Biroului Executiv;
g) Numește noi membri ai Biroului Executiv și ai comisiei de cenzori în cazul demisiei, decesului, sau a revocării unuia dintre membri, sau în cazul locurilor rămase vacante;
h) Aprobă execuția bugetară și bugetul de venituri și cheltuieli, înainte de începerea fiecărui an fiscal;
i) Modifică statutul sindicatului și aprobă declanșarea procedurilor pentru grevă sau greva de avertisment.
j) Înlocuiește prin vot membrii Comisiei de Cenzori care au demisionat, decedat sau care nu respectă dispozițiile statutare.
k) Numește membrii comisiei de validare a mandatelor și numărare a voturilor la Adunarea Generală.
l) În situația în care este necesară luarea unor hotărâri urgente, ședințele Comitetului sindical se pot defășura online, prin canale de comunicare electronice precum e-mail sau alte aplicații informatice / telefonice, care permit efectuarea ședințelor și recepționarea votului fiecărui membru al Comitetului sindical.

ART. 14
BIROUL EXECUTIV:

(1) Este ales pentru o perioadă de 4 ani și este compus din:

 • 1 Președinte;
 • 1 Prim-vicepreședinte;
 • 5 Vicepreședinți;

(2) Are următoarele atribuții:

 • Asigură conducerea Sindicatului Național COLUMNA prin ședințe lunare sau ori de câte ori este nevoie; În situația în care este necesară luarea unor hotărâri urgente, ședințele Biroului executiv se pot defășura online, prin canale de comunicare electronice precum e-mail sau alte aplicații informatice / telefonice, care permit efectuarea ședințelor și recepționarea votului fiecărui membru al Biroului executiv.
 • Elaborează și înaintează spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli Comitetului Sindical;
 • Elaborează Regulamentul de Organizare Interioară al sindicatului;
 • Înființează și coordonează activitatea grupelor sindicale (1 la 50 de membri);
 • Stabilește prin hotărâre reprezentanții fiecărei grupe sindicale;
 • Ședințele Biroului Executiv sunt conduse de Președinte, iar în lipsa acestuia de către Prim-vicepreședinte, sau după caz de către un vicepreședinte;
 • Biroul Executiv este legal constituit în prezența a 4 membri;
 • Hotărârile Biroului Executiv se iau cu majoritate simplă a membrilor prezenți;
 • Atribuțiile Prim-vicepreședintelui, vicepreședinților și a reprezentanților sindicali sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Sindicatului;
 • Aprobă și dispune toate cheltuielile din fondurile Sindicatului Național COLUMNA;
 • Stabilește norma de reprezentare la Adunarea generală, proporțional cu numărul de membri din fiecare grupă sindicală;
 • Întocmește Regulamentul de organizare și funcționare al Adunării Generale și îl supune spre aprobare Comitetului sindical.
 • Dispune fuziunea sindicatului cu o altă organizație sindicală de același rang, sau absorpția unei alte organizații sindicale de același rang.


ART. 15
PREȘEDINTELE:
a) Este ales prin vot pentru o perioadă de 4 ani;
b) Reprezintă Sindicatul Național COLUMNA în relațiile cu terții;
c) Conduce și coordonează lucrările Biroului Executiv, ale Comitetului Sindical și ale Adunării Generale;
d) Convoacă Biroul Executiv în ședințe ordinare sau extraordinare;
e) Încheie contracte și convenții cu persoane fizice sau juridice;
f) Atribuțiile Președintelui pot fi delegate Prim-vicepreședintelui, prin mandat scris, care va semna pentru sindicat în nume propriu;
g) Propune spre a fi ales în cadrul Adunării generale persoana care urmează să aibă calitatea de președinte de onoare al sindicatului;
h) Desemnează reprezentanți pentru Comisiile de Disciplină și Paritate din partea sindicatului la toate instituțiile unde există membrii cotizanți;
i) Angajează personal executiv;
j) În cazul decesului sau a demisiei președintelui, atribuțiile sale sunt preluate de către Prim-vicepreședinte, până la următoarea Adunare Generală Ordinară a sindicatului;

ART. 16
COMISIA DE CENZORI are următoarele atribuții:
a) Este compusă din trei membri cu studii de specialitate și este aleasă pentru o perioada de 4 ani de către Comitetul Sindical;
b) Verifică modul în care sunt gestionate bunurile materiale și/sau mobile ale Sindicatului Național COLUMNA;
c) Verifică orice sesizare privind cheltuirea de bani în afara bugetului alocat și aprobat de Biroul Executiv;
d) Verifică toate veniturile și cheltuielile privind fondurile Sindicatului Național COLUMNA și prezintă anual Biroului Executiv, raportul Comisiei de Cenzori.

ART. 17
Cotizația sindicală este în cuantum de 1% din salariul net, iar modalitatea de încasare va fi stabilită prin convenție cu fiecare angajator în parte.

ART. 18
Patrimoniul inițial al sindicatului este de 200 lei.

ART. 19
Patrimoniul Sindicatului Național COLUMNA este format din fondurile bănești provenite din cotizația lunară, fondurile provenite din donații, sponsorizări, fondurile provenind din manifestările cultural-educative și sportive, precum și din alte venituri sau bunuri.

ART. 20
Sindicatul Național COLUMNA poate dobândi în condițiile legii cu titlu oneros sau gratuit orice fel de bunuri necesare în realizarea scopului pentru care este înființat.

ART. 21
Fondurile materiale ale sindicatului vor putea fi folosite pentru:
a) Sprijinirea materială a membrilor săi, (în caz de deces al membrului de sindicat, în funcție de fondul disponibil dar nu mai mult de 1.000 lei);
b) Finanțarea activităților organizatorice și logistice;
c) Amenajarea și dotarea de sedii proprii ale Sindicatului Național COLUMNA;
d) Organizarea de cursuri de perfecționare pentru activul sindical, pe tematici specifice;
e) Acordarea în mod egal pentru membrii de sindicat, în limita bugetului estimat, a unor ajutoare, cu ocazia sărbătorilor de Craciun și Paște, valoarea fiind stabilită de Biroul executiv, în funcție de fondurile disponibile.

ART. 22
Sindicatul va constitui un fond de grevă în procent de 15% din încasări, aprobat de Comitetul sindical.

ART. 23
În cazul dizolvării Sindicatului Național COLUMNA, patrimoniul rămas, se împarte între grupele sindicale proporțional cu partea de contribuție la realizarea acestuia.

ART. 24
În caz de fuziune cu un alt sindicat legal constituit, patrimoniul se transferă integral noului sindicat înființat în condițiile hotărâte de Biroul executiv al sindicatului.

ART. 25
Membrii Sindicatului Național COLUMNA care au abateri de la prevederile statutare și care aduc prejudicii morale sau materiale sindicatului sunt pasibili de următoarele sancțiuni:
a) Punerea în discuția Comitetului Sindical;
b) Suspendarea pe o perioadă de maximum 6 luni din sindicat și/sau din cadrul organelor de conducere, după caz;
c) Revocarea din cadrul organelor de conducere;
d) Excluderea din sindicat;
e) Pierderea drepturilor materiale și financiare oferite de sindicat.

ART. 26 Sindicatul Național COLUMNA are sigiliu și ștampilă proprie.

ART. 27 Patrimoniul Sindicatului Național COLUMNA este indivizibil și netransmisibil între membrii acestuia pe toată durata existenței sale.

ART. 28 Sindicatul Național COLUMNA nu poate fi dizolvat și nu i se poate suspenda activitatea în baza unor acte și dispoziții ale organelor administrative de stat.