Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către Sindicatul COLUMNA prin intermediul prezentului web site

 • Sindicatul Național COLUMNA, vă informează, prin prezenta, despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și despre drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare R.G.P.D.) și în conformitate cu legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare, atunci când interacționați cu organizația noastră sindicală sau cu site-ul nostru.
 • În cele ce urmează, dorim să vă supunem atenției și totodată să vă ajutăm să înțelegeți procedeul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.


Principiile prelucrării datelor cu caracter personal:

 • Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în mod legal, echitabil și transparent.
 • Colectăm datele dvs. în scopuri bine determinate, explicite și legitime în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar prelucrarea ulterioară, dacă va exista, nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.
 • Datele cu caracter personal nu se stochează pe o perioadă mai lungă decât este necesar realizării scopului pentru care au fost colectate.
 • Sindicatul Național COLUMNA a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele împotriva prelucrării ilegale, neautorizate, pierderii, distrugerii, dezvăluirii, deteriorării accidentale și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete, strict în scopul activităților sindicale pe care le desfășurăm.


Categoriile de date pe care le prelucrăm și scopul utilizării datelor cu caracter personal de către Sindicatul Național Columna:

 • Colectăm datele dvs. precum: nume, prenume, adresă, N.P., serie și nr. B.I/C.I., funcția deținută la locul de muncă, denumirea angajatorului, număr de telefon, profesie, studii și alte date necesare pentru realizarea obiectului nostru de activitate și cu respectarea legislației privind organizațiile sindicale.
 • Colectăm și prelucrăm date în momentul accesării web-site-ului prin intermediul fișierelor de tip cookie astfel:
 • La accesarea paginii noastre de internet, sunt transmise automat, fără vreo intervenție din partea dumneavoastră de către browser-ul utilizat pe terminalul dvs. către server-ul paginii noastre web, informațiile privind: adresa de IP a terminalului dvs. conectat la internet, data și ora accesării, browser-ul utilizat de dvs. Aceste informații sunt stocate temporar în următoarele scopuri: asigurarea unei conexiuni optime la website-ul nostru, evaluarea siguranței și stabilității sistemului.
 • Aceste cookies sunt fișiere mici stocate pe dispozitivul dvs. (ex. laptop, PC, tabletă, smart-phone) atunci când ne vizitați pagina web. Cookies nu afectează aparatul dvs. sub nicio formă și nu conțin viruși. În cookie sunt informații care rezultă în legătură cu dispozitivul utilizat de dvs. Acest lucru nu înseamnă însă că ne parvin direct date cu privire la identitatea dvs. Accesarea paginii web implică acceptul dumneavoastră, accept ce se poate modifica la fiecare vizită pe site.
 • În cazul în care nu există alt temei pentru solicitarea datelor dumneavoastră utilizăm ca temei consimțământul liber acordat.
 • Refuzul dvs. de a furniza aceste date ne va pune în imposibilitatea de a vă oferi serviciile necesare.


Destinatarii datelor dvs.:

 • Datele cu caracter personal colectate în condițiile prezentate mai sus sunt destinate prelucrării exclusive de către Sindicatul Național Columna și nu vor fi transmise terțelor persoane. Aceste date pot fi comunicate doar autorităților statului și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legislația în domeniu, sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime, în conformitate cu legile aplicabile.


Cât timp sunt stocate datele dvs. cu caracter personal:

 • Pentru scopurile legate de activitatea Sindicatului Național Columna, datele cu caracter personal vor fi stocatepe o perioadă limitată de timp de 2 ani în spații protejate și în conformitate cu condițiile și prevederile legale, astfel:
 • Datele colectate prin intermediul website-ului nostru se vor păstra atât timp cât este necesar pentru rezolvarea solicitărilor / reclamațiilor / petițiilor pe care le transmiteți.
 • În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dvs., aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământ, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).


Securitatea datelor:

 • Păstrăm datele cu caracter personal pe serverele noastre. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele și să împiedice accesul neautorizat al altor persoane.
 • Avem parteneriate încheiate cu terțe persoane care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.
  Datele colectate prin intermediul site-ului nostru, sunt prelucrate în condiții de securitate, de către persoane autorizate în conformitate cu legislația în vigoare, neexistând pericolul pierderii sau dezvăluirii acestora în condițiile funcționării optime a internetului.
 • Totuși transmiterea datelor prin intermediul internetului nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dvs. transmise pe website-ul nostru; orice transmisie se face la latitudinea dvs.
 • Vă informăm că folosim proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Drepturile dumneavoastră de persoană vizată:

 • Organizația noastră sindicală respectă toate drepturile menționate în R.G.P.D. și pune la dispoziție toate mijloacele adecvate prin intermediul cărora vă puteți exercita aceste drepturi în conformitate cu detaliile menționate mai jos:

Dreptul la informare și acces care implică posibilitatea de a obține confirmarea de către sindicat a faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, aveți dreptul să solicitați acces la aceste date, precum și informații suplimentare cu privire la datele cu caracter personal, cum ar fi: scopul prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal comunicate, precum și perioada de păstrare a acestora. În cazul în care este necesar să vă exercitați dreptul de acces, trebuie să ne contactați. Totodată vă informăm de faptul că pot exista situații care nu sunt supuse dreptului de acces, cum ar fi informații care identifică alte persoane sau care fac obiectul obligațiilor de confidențialitate.

Dreptul la rectificare vă permite să ne solicitați să rectificăm datele cu caracter personal inexacte deținute, precum și să completăm datele cu caracter personal incomplete. Vom modifica sau vom transmite solicitările dvs. terțelor persoane care trebuie sa le rectifice și vă vom înștiința în acest sens în termen de 30 de zile.

Dreptul la ștergerea datelor, ceea ce înseamnă că, în situațiile reglementate expres prin lege, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să țineți cont de faptul că situațiile în care legea prevede posibilitatea de ștergere a datelor cu caracter personal sunt echivalente cu situațiile în care prelucrarea acestora este ilegală, în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dvs., pe care l-ați retras sau în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor: Pentru a vă exercita acest drept ne puteți solicita să oprim prelucrarea datelor în următoarele condiții și dacă:

 • Contestați corectitudinea datelor pentru o perioadă necesară care să ne permită verificarea exactității acestora;
 • Prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării în favoarea ștergerii datelor cu caracter personal;
 • Datele dumneavoastră nu mai sunt necesare organizației noastre sindicale dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție;

Dreptul de a vă opune prelucrării: Vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către noi, din motive care țin de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră. Dreptul de a vă opune se aplică numai situațiilor în care prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim sau al unei terțe persoane. În acest caz nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru diverse operațiuni de prelucrare, în situația în care consimțământul reprezintă baza legală a prelucrării. În cazul în care vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să rețineți că operațiunile de prelucrare încetează din momentul retragerii, fără a afecta prelucrarea datelor care a avut loc anterior retragerii în cauză.

Dreptul de a depune o plângere se referă la dreptul dumneavoastră de a contesta modul în care efectuăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la autoritatea competentă pentru protecția datelor. În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate mai sus sau să obțineți informații suplimentare sau clarificări privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați Sindicatul Național Columna printr-o solicitare scrisă adresată responsabilului pentru protecția datelor desemnat de organizația noastră, sau prin e-mail, la adresa indicată la secțiunea Contact a website-ului nostru.